Monday, June 11, 2012

Kutuplaşan bir Toplumda Aydının Tarafsızlığı

Kutuplaşma tabiri aralarında derin fikir ayrılıkları olan az sayıda grubun toplumun hemen hemen tamamını temsil ettiği ve bu grupların benzer oranlarda toplumsal destek gördüğü durumları özetliyor. Türkiye uzun zamandır şu an olduğu kadar kutuplaşmamıştı. Toplumu AKP yandaşları ve AKP muhalifleri, Türkler ve Kürtler, ulusalcılar ve ulusalcı olmayanlar gibi kısmen birbiriyle örtüşebilen farklı karşıtlıklara ayırmak mümkün. Tüm bu karşıtlıkların ortak noktası karşılıklı güvensizlik ve bunun beslediği önyargı, bireylerin kendilerini ve birbirlerini bu karşıtlıkların iki ucundan birinde -yani kutuplarda- konumlama eğilimi ve iki kutbun ortasında yer alan tarafsızların çok ufak bir azınlık olması.

Toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesinde medyanın, özellikle de bazı gazetecilerin ve fikir önderlerinin yazıp söylediklerinin rolü yadsınamaz. Bu yazıda ben nedenselliğin diğer yönüne dair bir tespit yapmaya calışacağım. Yani yazarın ve aydının söylemlerininin kutuplaşmadan nasıl etkilenebileceğini tartışacağım. Ama önce kutuplaşmış bir toplumda yazarın ikilemini görmek adına yakın zamanda yaşanan bir tartışmaya değinelim.

 Aydının İkilemi:

Taraf Gazetesi yazarı Vahap Coşkun 2 Nisan 2012 tarihli yazısında AKP'nin Kürt sorununa dair mevcut politikasını üç ana başlık altında eleştiriyor. İlk olarak AKP'nin Kürt meselesinde gerekli adımları attığı savını, ardından da devletin PKK ile görüşmesinin toplumsal bir infiale sebep olacağı iddiasını çürütmeye çalışıyor. Son olarak da Kürtlerin PKK'ye verdiği desteğin korkudan kaynaklandığı ve örgüt pasifize edildiği taktirde Kürt halkının hükümetin çözüm planını destekleyeceği yönündeki varsayımın temelsiz olduğunu savunuyor.

Zaman Gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan 18 Nisan 2012 tarihli yazısında Kürt sorunu hakkındaki bu üç varsayımın hatalı olduğunu kabul etse de, Çoşkun'un bu varsayımları, hükümetin genel ideolojik duruşu olarak yansıtmasını kategorik bir AKP karşıtlığı ve kronik bir AKP alerjisi olarak tanımlıyor. Kürt sorununda çıkmaza girilmesinin asıl nedeninin hükümetin çözüm çabalarında yalnız bırakılması olduğunu da ekliyor: "Hükümeti durduran asıl unsur, hangi siyasi adımı atacak olursa olsun bunun yükünü tek başına taşımak zorunda kalması ve bu durumun kendi aleyhine kullanılmasının çok kolay olmasıdır."

Vahap Coşkun 26 Nisan tarihli yorumu ile Mahçupyan'ın bu tespitine cevap veriyor. Önce hükümetin Kürt sorununa yaklaşırken bahsi geçen bu üç varsayımı büyük ölçüde sahiplendiğine dair somut örnekler veriyor. Ardından da kategorik olarak AKP karşıtlığı yapmadığını örnekler vererek savunuyor ve Mahçupyan'ın kendisini tarafgirlikle suçlamasının yersiz olduğunu ifade ediyor.

Vahap Coşkun'un bu güçlü savunmasının ardından Mahçupyan ister istemez eleştirisinin dozajını ve hedefini tekrardan ayarlamak zorunda hissediyor kendini. "Tarafgirlik Tuzağı" başlıklı yazısında Mahçupyan'ın özetle dediği şu: Hükümet ve hükümet yanlısı kesimde objektiflik algısı yaratamayan yazılar bu çevrelerce kaale alınmıyor ve "karşı tarafın sözcüsü gibi algılanan" yazarlar hükümetin politikalarına etki edemiyor. Mahçupyan'ın ifadesiyle: "Ancak eğer sözümüzün hükümete ulaşmasını istiyorsak, adil davranmak ve AKP'nin ikilemlerini, fikirsel arayışlarını da değerlendirmenin parçası kılmalıyız. Aksi halde sözümüz 'öteki cenahın' psikolojik beslenmesi için söylenmiş gibi algılanır ve boşa gider."

Yani Mahçupyan, Coşkun ve benzeri yazarlara yazı yazarken daha pragmatik davranmalarını salık veriyor: "Unutmayalım ki derdimiz öncelikle hükümetin doğru davranması ise bizim de onları eleştirirken 'doğru' davranmamız gerekir." (Yan not: Mahçupyan bu tavsiye ile kendi yazılarının tam da bu tarz bir pragmatizmden beslendiği mesajını da veriyor olsa gerek.)

Belki kendisi farkında değil ama Mahçupyan tartışmanın başında Coşkun'u tarafgirlikle, objektif olmamakla suçlarken tartışmanın sonuna geldiğimizde onu AKP'nin suyuna gitmemekle eleştirmeye başlıyor. Ne kastettiğimi biraz daha açayım. Mahçupyan'ın son yazısının başlığına bakan biri yazarın tarafgirliği eleştirdiğini zannedebilir ama aslında eleştirdiği Coşkun'un AKP ve onu destekleyen kitlenin gözünde objektif olarak algılanmadığı, bu algıyı yaratmakla ilgilenmemesi. İnançların veya siyasi görüşlerin kutuplaşmış olduğu bir toplumda objektif olarak algılanmak için objektif olmak değil, iki farklı kutbu (grubu) objektif olduğunuza  inandırmak zorundasınız. (Not: Objektif olmak tabiri sizleri yanıltmasın. Objektiflikten kastım herhangi bir tartışmada yer alırken aidiyet hissettiğimiz tarafın çıkarlarından tamamen bağımsız olarak düşündüğümüzü söylemek. Objektif yerine tarafsız ve dürüst de diyebilirsiniz.)

Kutuplaşma ve Aydın'ın Söylemi:

Kutuplaşmış bir toplumda bir aydının, bir gazetecinin, iki karşıt grup tarafından da objektif olarak algılanması pek de mümkün olmuyor. Sorun, bu iki kampın "tarafsız fikir" veya "objektif yazar" tanımlarının örtüşmüyor oluşu. Aşağıdaki iki figür bu sorunu basitçe tasvir ediyor. Herhangi bir konuda (örneğin Kürt meselesi) bir aydının yazılarında veya söylemlerinde alabileceği pozisyonları aşağıdaki gibi tek boyutlu bir skala ile ifade edelim. Sağa doğru gittikçe hükümeti onaylayıcı, sola gittikçe de AKP'yi eleştiren bir tutum söz konusu olsun.  İlk figürde O-noktası AKP ve yandaşlarının algısında tarafsız birinin pozisyonunu temsil etsin. Yani toplumsal kutuplaşma o derece yüksek olsun ki hükümetin Kürt politikasına nötr kalan bir yazar (diyelim skalanın ortasında yer alan görüşünü olduğu gibi yazan bir aydın) muhalefetin tarafında yer almakla suçlansın.


-->
Benzer şekilde, hemen onun aşağısında yer alan ikinci skaladaki O-noktası ise AKP'ye mualif olan güruhun "tarafsızlık noktası" olsun. Böylece AKP destekçileri tarafından karşı tarafın adamı olarak algılanan deminki yazar muhalefet tarafından ise AKP yandaşı olmakla itham edilmekte. Bu durum Vahap Çoşkun'un "AKP'yi eleştirdiğimde AKP'liler, BDP'yi ve PKK'yi eleştirdiğimde ise BDP ve PKK'liler tarafından 'karşı tarafın bir parçası' olduğum söylendi/söyleniyor." şeklindeki sitemine tekabül ediyor. Bu noktada yazar için bir ikilem ortaya çıkıyor. Doğru bildiğini söyleyip her iki köyden de kovulmak mı, yoksa idealizmden ödün verme pahasına bir taraf seçip söylemiyle o tarafa yaranmak mı?

Mahçupyan için yazarın yapması gereken çok basit. Tavsiye ettiği şey AKP yandaşlarının algısında tarafsızmış gibi gözükmek. Yani objektif görüşün ortada bile olsa söylemlerinde AKP'nin kafasındaki O-noktasına olabildiğince yakın kal diyor. Tamamen idealist bir aydın tanımına göre ise tek önemli olan doğru bildiğini söylemek. Birçok yazar için ise karar alma süreci muhtemelen daha karmaşık. Yazar kısmen iktidar tarafından ciddiye alınmak isterken, aynı zamanda düşündükleriyle yazdıklarının az çok birbirini tutmasını, yani objektif olmayı da arzu edebilir. Bir yandan iktidar yandaşlığının ona sağlayabileceği maddi ve manevi imtiyazları önemserken bir yandan da iktidar karşıtı grubun kendisi hakkındaki düşüncelerine de değer veriyor olabilir. Bu amaçlar çoğu zaman, ve özellikle toplumsal kamplaşmanın keskin olduğu durumlarda, birbiriyle çelişiyor.

Peki kutuplaşmanın derecesi arttıkça, yani yukarıdaki figürlerde yer alan O-noktalarının arası açıldıkça yazarların ve fikir önderlerinin söylemleri nasıl şekillenebilir? Mahçupyan gibi pragmatizme önem verenler veya AKP yandaşı basın için kalem oynatanlar için kutuplaşmanın artması söylemlerdeki taraflılığı AKP lehine artıracaktır. Bir diğer değişle aydının söylemi yukarıdaki skalalarda ortada yer alan objektif görüş noktasının gitgide daha sağına kayacaktır [Not: Bu iddiayı basit bir matematiksel model ve akla yatkın birkaç varsayım ile ispatlamak mümkün]. AKP politikasına etki etmek veya iktidardan imtiyaz koparmaktan ziyade ne kadar muhalif durduğuna önem veren bir aydın veya kategorik olarak AKP'nin karşısında olmayı şiar edinmiş biri söz konusu ise yine öncekine benzer bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu sefer de toplumsal kamplaşma ile beraber yazarın söylemi gitgide objektif noktanın daha soluna doğru kayma eğilimi gösterecektir. Sebebi basit. Kürt meselesinde bazı açılardan PKK'yı ve BDP'nin siyaset tarzını eleştirirken, bir yandan da hükümetin "öncelikli hedef PKK'yla askeri mücadele" düsturuna karşı çıkan (gerçek görüşü skalanın ortasına denk gelen) bir yazar, diyelim AKP tarafından ciddiye alınmak istiyor bu yüzden söyleminde PKK ve BDP eleştirisine daha çok ağırlık verip hükümete karşı eleştiri tonunu düşük tutuyor olsun. Bu yüzden muhalif çevrelerce eleştirilen yazar aynı zamanda AKP politikalarına etki etmek adına dürüstlükten de taviz vermek durumunda kalıyor.

AKP muhalifleri ile AKP yandaşları arasındaki ideolojik uçurum ve karşılıklı önyargıların artması AKP karşıtlarının algısındaki tarafsızlık noktasının sola, AKP destekçilerinin tarafsızlık noktasının ise aynı oranda sağa kayması demek. İki kampa da ideolojik bir meyli olmayan yazar, tarafsız olmayı ne kadar önemsese de söylemlerinin politikaya etkisini muhafaza etmek için AKP'nin daha da sağa kayan çizgisini takip edip iyice gerçekçilikten uzaklaşacaktır. Eğer aydının ulaştığı doğrular iki kampın savunduğu pozisyonların ortasında yer alıyorsa -ki kutuplaşmış bir toplumda aklı selim yazarların düşünceleri çoğu zaman her iki kampın söylemlerinden daha ılımlıdır- siyasi kutuplaşmanın yükselmesi sadece tarafsız kalmayı zorlaştırmayacak aynı zamanda daha fazla dezenformasyon yaratarak bu toplumun bireyleri olarak hangi kampta yer alırsak alalım doğrulara ulaşmamızı daha da zorlaştıracaktır. 

Son Söz:

Bu yazıda kutuplaşmış bir toplumda yazarların "objektif" kalmasının neden daha zor olduğunu açıklamaya çalıştım. Halkın büyük çoğunluğunun sadece ve sadece taraftarı oldukları yandaş medyayı takip ettiği kutuplaşmış bir toplumda medyada dile getirilen düşünceler giderek daha taraflı hale gelebiliyor. Buradan hareketle bir adım daha ileri gidip kutuplaşmanın zaman içinde nasıl evrildiğine dair bir teori geliştirebiliriz. Örneğin medyadaki kamplaşma arttıkça iki grubun tarafsızlık noktalarının (yukarıdaki O-noktaları) birbirinden daha da uzaklaşacağını düşünebiliriz. Bu uzaklaşma, yani artan kutuplaşma, medyanın aldığı pozisyona tekrar etki ederek fasit bir daire oluşturabilir. Yani mevcut kamplaşmanın ileride daha fazla kutuplaşmaya sebep olduğu bir kısır döngü.

Toplumsal ve siyasi kutuplaşmanın nasıl dizginlenebileceğini anlamak için önce sürecin nasıl işlediğini, nereden beslendiğini anlamalıyız. Yandaş medyaların söylemlerini ve halkın kafasındaki objektifliğe dair inançları birbirinden bağımsız değil, bilakis karşılıklı etkileşim halinde olan, birbirini besleyen iki süreç olarak düşünmek kanaatimce toplumsal kutuplaşmanın dinamiklerini daha iyi kavramamıza yardımcı olacak.


No comments: